Sprawozdania finansowe

Bilans za 2018 rok

rachunek zysków i strat

informacja dodatkowa

zestawienie zmian